0

شَزَم Shazam

شَزَم Shazam

استفاده از شزم برای اولین بار مانند استفاده از جادو است. فقط کافی است گوشی تلفنتان را نزدیک یک بلندگو در حال پخش موسیقی بگیرید و منتظر شوید تا اپلیکیشن به آن گوش دهد و به شما اطلاع دهد که چه آهنگی در حال پخش شدن است. تکنولوژی کاملی که پشت این ظاهر ساده است بسیار تأثیرگذار است و بااینکه حدس شزم صد در صد اوقات درست نیست، اما ارزش دانلود کردن را دارد.

نظر خود را وارد نمایید